پست های ارسال شده در بهمن سال 1384

کلامی از بزرگان

 هنرمند نه مزد کار خود را بلکه مزد بینش خود را دریافت میکند.                                                                                                  "جیمز مک نیل ویستلر"
/ 0 نظر / 8 بازدید

کلامی از بزرگان

هیچ هنرمندی از دوران خود، پیش نیست .دوران، خود هنرمند است.                    دیگرانند که از دوران، عقب هستند.                                                مارتا گراهام                                                                              
/ 1 نظر / 7 بازدید